HYOL ry

Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry

Förbundet för lärarna i historia och samhällslära FLHS rf

HI 1 Ihminen ympäristön ja yhteiskuntien muutoksessa

Kurssi tarkastelee yksilön, yhteiskunnan ja luonnon välistä vuorovaikutusta eurooppalaisessa ja globaalissa kulttuuriympäristössä. (LOPS 2016)

Historia tieteenalana

Historian tutkimus, tutkimusmenetelmät ja lähteiden käyttö

Pyyntikulttuureista korkeakulttuureihin ja kauppavaltioihin

Maanviljely, työnjako ja kulttuurin synty. Suurten jokilaaksojen kulttuurit. Välimeren talousalue ja yhteiskunnat antiikin aikana.

Keskiajan talous ja yhteiskunta

Feodaaliyhteiskunta, keskiajan väestö, kauppa ja kaupunki

Maailmantalouden syntyminen

Löytöretkien edellytykset ja seuraukset yhteiskunnille. Kolonialismi ja globaalin talouden ensiaskeleet.

Teollistumisen edellytykset sekä taloudelliset ja yhteiskunnalliset seuraukset

Modernin tieteen ja teknologian kehitys, tuottavuuden kasvu ja elintason nousu. Muutokset sukupuolten asemassa ja työnjaossa. Muuttoliikkeet ja ympäristövaikutukset.

Modernin kulutusyhteiskunnan kehitys ja talouskasvun rajat

Laajeneva hyvinvointi ja palveluyhteiskunnan synty. Väestöllinen muuntuminen ja sen yhteiskunnalliset edellytykset ja vaikutukset. 2000-luvun verkottuva maailma.