HYOL ry

Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry

Förbundet för lärarna i historia och samhällslära FLHS rf

HI3 Itsenäisen Suomen historia

Kurssin tarkoituksena on analysoida Suomen historian keskeisiä muutosprosesseja kehityslinjoja taustoineen autonomian ajan loppupuolelta nykyaikaan. (LOPS 2016)

Miten Suomesta tuli Suomi?

Ruotsin ajan perintö ja autonomian merkitys sekä 1860-luvun murroskausi. Kulttuuriset, yhteiskunnalliset ja sosiaaliset muutokset 1800-ja 1900-lukujen taitteessa.

Autonomisen Suomen synty

Suomen kansallinen herääminen

Suomen sortokaudet ja eduskuntauudistus

Suomen itsenäistymisprosessi ja itsenäisyyden alkuvuodet

Itsenäistyminen kansainvälisessä kontekstissa. Sisällissodan syyt ja seuraukset sekä eheyttämisen aika

Suomi kansainvälisissä konflikteissa

Turvallisuuspoliittiset vaihtoehdot ennen toista maailmansotaa. Suomi toisessa maailmansodassa. Suomen siäpolitiikka ja asema kansainvälisessä politiikassa kylmän sodan aikana ja sen jälkeen.

Kohti nykyistä Suomea

Yhteiskunnan ja talouden rakennemuutokset ja hyvinvointivaltio. Kulttuuri, tiede ja osaaminen. Kulttuurisesti monimuotoistuva ja kansainvälistyvä Suomi.