HYOL ry

Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry

Förbundet för lärarna i historia och samhällslära FLHS rf

Yhteiskuntaoppi


YH1 Suomalainen yhteiskunta
 • Suomalaisen yhteiskunnan rakenne
 • Oikeusvaltio ja sisäinen turvallisuus 
 • Hyvinvointi ja tasa-arvo
 • Valta, vaikuttaminen ja päätöksenteko
YH2 Taloustieto
 • Kansantalous ja yksilön talous
 • Markkinat, suhdanteet ja talouselämä
 • Talouspolitiikka 
 • Kansainvälinen talous ja Suomi
YH3 Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma
 • Eurooppalaisuus ja eurooppalainen identiteetti
 •  Euroopan yhdentymisen tavoitteet ja toiminta
 • Turvallisuus ja tulevaisuuden muuttuvat haasteet
YH4 Kansalaisen lakitieto 
 • Lakitiedon perusteet
 • Kansalaisen yleisimmät oikeustoimet
 • Rikos- ja prosessioikeus

Yhteiskuntaopin opetuksen tavoitteena on, että opiskelija

 • ymmärtää yhteiskunnan olemuksen ja muutoksen historiallisen kehityksen tuloksena
 • tuntee yhteiskuntaa koskevan tiedon muodostumisen perusteet sekä hallitsee keskeisen yhteiskunnallisen ja taloudellisen käsitteistön
 • hallitsee Suomen yhteiskuntajärjestelmän, oikeusjärjestelmän ja talouselämän perusteet ja toimintatavat sekä osaa suhteuttaa ne eurooppalaisiin ja kansainvälisiin yhteyksiin
 • pystyy rakentamaan vastuuntuntoisen, demokraattisen, tasa-arvoa kunnioittavan ja erilaisuutta ymmärtävän yhteiskuntakäsityksen
 • tuntee vaikutusmahdollisuutensa demokraattisen yhteiskunnan jäsenenä paikallisella, valtakunnallisella ja kansainvälisellä tasolla ja on motivoitunut toimimaan aktiivisena ja vastuullisena kansalaisena
 • pystyy hankkimaan monipuolista yhteiskunnallista ja ajankohtaista aineistoa eri lähteistä myös tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen sekä tulkitsemaan ja arvioimaan kriittisesti sanallista, kuvallista ja tilastollista informaatiota
 • osaa muodostaa perusteltuja näkemyksiä arvosidonnaisista ja kiistanalaisista yhteiskunnallisista ja taloudellisista kysymyksistä
 • osaa eritellä moniulotteisten yhteiskunnallisten ilmiöiden välisiä yhteyksiä, vertailla yhteiskunnallisen ja taloudellisen kehityksen vaihtoehtoja sekä arvioida yhteiskunnallisten päätös- ja toimintavaihtoehtojen erilaisia motiiveja ja vaikutuksia eri väestöryhmien kannalta.