HYOL ry

HYOL ry:n lausunto asiantuntijaryhmän laatimasta yliopistojen opiskelijavalintauudistusehdotuksesta

 

Yleisiä huomioita: lukiolaisen asema, oppiaineiden yhdenvertaisuus

Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry pitää opiskelijavalintauudistuksen luonnosta selkeänä parannuksena nykyisin voimassa olevaan malliin. Uudistuksen linja on erityisesti lukiolaisen kannalta hyvä.  Se antaa lukiolaiselle kasvun vapautta ja mahdollistaa suunnitelmien täsmentymisen lukion aikana. Toisaalta luonnos auttaa aiempaa paremmin hahmottamaan, mitkä oppiaineet ovat hyvä tausta yliopistojen eri tieteenaloille. 

Keskitymme lausunnossa edustamiemme oppiaineiden, historian ja yhteiskuntaopin asemaan osana pisteytysluonnosta. Samalla katsomme uudistuksen olevan tasapainoinen ja kohtelevan lähes kaikilta osin oppiaineita yhdenvertaisella tavalla. Arvostamme äidinkielen taitoa ja pyrkimyksiä kohentaa opiskelijoiden kielivarantoa. Matematiikkaa koskeva uudistus on oppiaineidemme näkökulmasta myönteinen. Uudistuksessa on myönteistä se, ettei sitä ole rakennettu vain mekaanisen laskutavan tai yhden lahjakkuusnäkemyksen varaan.  

Kiitettävää uudistuksessa on se, ettei reaaliaineiden pisteytystä enää sidota lukion moduulien ja opintojaksojen määriin eli lukiolaisia ei rangaista siitä, että heitä kiinnostavaa ainetta on tarjolla lukion opetussuunnitelmassa vain vähän. Omien kiinnostuksen kohteiden mukainen opiskelu onnistunee jatkossa nykyistä paremmin. 


Yhteiskuntaopin asema

HYOL ry pitää yhteiskunnan kannalta tärkeänä, että yhteiskuntaopin painoarvo tulee pisteytysuudistuksen myötä todennäköisesti nousemaan. Tämä on HYOL ry:n näkökulmasta selkein parannus aiempaan verrattuna.

Uudistuksessa on hyvää se, että yhteiskuntaopin painoarvo oikeustieteelliseen ja yhteiskuntatieteisiin pyrittäessä on aiempaa suurempi. On hyvä, että yhteiskuntaopista saa saman verran tai enemmän pisteitä kuin muista reaaliaineista pyrittäessä aloille, joille lukiossa opiskeltu yhteiskuntaoppi antaa valmiuksia.

Pyydämme kuitenkin kiinnittämään edelleen huomiota yhteiskuntaopin yhdenvertaisen aseman toteutumiseen verrattuna muihin samankaltaisiin oppiaineisiin.

1. Maantiede ja psykologia on tulkittu luonnoksessa monitieteisiksi oppiaineiksi, joissa monet tieteenalat yhdistyvät. Yhteiskuntaoppi edustaa mitä suurimmassa määrin samaa ja ehdotamme, että myös yhteiskuntaoppi määritellään monitieteiseksi oppiaineeksi. Yhteiskuntaoppi yhdistää muun muassa politiikan tutkimusta, oikeustiedettä, taloustieteitä ja sosiaalitieteitä. Yhteiskuntaoppi on psykologian ja maantieteen tavoin geneerinen oppiaine, josta on hyötyä monilla aloilla.

2. Toinen kohta, johon pyydämme kiinnittämään huomiota, koskee talous- ja kauppatieteellisiä aloja. On erikoista, että talous- ja kauppatieteissä ollaan aikeissa käyttää eri taulukkoa kuin esimerkiksi yhteiskuntatieteissä. Tällöin esimerkiksi kemiasta ja yhteiskuntaopista tulee saman verran pisteitä. Olisi suotavaa, että pisteytys noudattaa samaa linjaa kuin muilla yhteiskunnallisilla koulutusaloilla. Taloustieto on olennainen osa yhteiskuntaopin oppimäärää lukiossa ja antaa valmiuksia taloustieteen opintoihin. 

3. Psykologian painoarvoa on korostettu, koska oppiaineen on katsottu tukevan työelämätaitoja. Haluamme kiinnittää huomiota siihen, että myös historia ja yhteiskuntaoppi antavat valmiuksia moniperspektiiviseen ajatteluun, moninaisuuden kunnioittamiseen ja kontekstuaalisiin tekstitaitoihin. Nämä ovat olennaisia työelämätaitoja. Huomiomme kiinnittyykin siihen, että psykologia on tällä perusteella nostettu reaaliaineiden joukosta erityisasemaan opiskelijan hakiessa myös luonnontieteellisille aloille.

Helsingissä 19.4.2023

Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry
Lukioryhmä