HYOL ry

Vetoomus OAJ:lle

Hyvä vastaanottaja,

vetoamme opettajien ammattiliitto OAJ:öön, jotta opettajien palkkauksessa luovuttaisiin erisuuruisista opetusvelvollisuuksista.

Erisuuruiset opetusvelvollisuudet ovat vuosikymmenten takaista perua, jolloin käytetyt opetus- ja arviointimenetelmät olivat erilaiset kuin nykyisin. Perustelu eri aineenopettajaryhmien erilaiselle kohtelulle on vanhentunut.

Reaaliaineita opettavien opettajien palkka ei määräydy oikeassa suhteessa tehdyn työn määrään. Työn määrä kasvaa kertautuvasti johtuen seuraavista tekijöistä:

  • korkea opetusvelvollisuus
  • oppiaineiden pieni vuosiviikkotuntimäärä, mistä seuraa suuri opetettavien ryhmien määrä eli suuri määrä oppilaita
  • suuret ryhmäkoot
  • kokeellisen oppimisen lisääntyminen entisestään uudessa opetussuunnitelmassa
  • uuden opetussuunnitelman edellyttämät arviointikäytänteet (oppimisprosessin arviointi, jatkuva arviointi)
  • ainereaalikoe, joka on lisännyt lukion opettajien työmäärää

Opettajien voimavaroja kuluttaa poikkeuksellisen suuri oppilaskontaktien määrä sekä lisääntynyt arviointityö, kuten kokeellisten töiden, kokeiden, oppimispäiväkirjojen, esseiden ja tutkielmien tarkastaminen ja korjaaminen sekä muiden suoritusten ohjaus. Kokeellisen oppimisen, ilmiölähtöisen opetuksen, yksilöllisten ja toiminnallisten työtapojen lisääminen edellyttää opettajalta yhä enemmän valmistelutyötä. Reaaliaineiden opettajat voivat myös aiempaa harvemmin käyttää valmista opetusmateriaalia. Opetusmateriaali vanhenee nopeasti, joten sitä on tuotettava ja päivitettävä jatkuvasti. Opettajan on myös jatkuvasti kehitettävä osaamistaan ja etsittävä opetuskäyttöön sopivaa aineistoa.

Uudet opetussuunnitelmat korostavat oppiaineiden välisten raja-aitojen kaatamista. Käytännössä tämä voi tarkoittaa esimerkiksi eri oppiaineiden yhteisten kurssien järjestämistä sekä erilaisten teemakurssien opettamista. Ei voida perustella, miksi samasta kurssista opettajat voivat saada erisuuruista tuntipalkkaa.

Opettajien ammattijärjestö OAJ:n tulisi palkkaneuvotteluissa huomioida maailman muuttuminen ja toimia aktiivisesti tasa-arvoisen palkkauksen edistämiseksi sekä vanhentuneiden käytäntöjen purkamiseksi. Toivomme, että voisimme edistää asiaa hyvässä yhteistyössä. Keskustelisimme mielellämme asiasta kasvokkain sekä neuvottelijoiden että OAJ:n johdon kanssa.

 

Helsingissä 11.10.2016

Biologian ja maantieteen opettajien liitto BMOL ry.

Filosofian ja elämänkatsomustiedon opettajat FETO ry.

Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry.

Psykologianopettajat PSOP ry.

Suomen uskonnonopettajain liitto SUOL ry.