HYOL ry

HYOL:n strategia 2024-2026


Syysliittokokouksessa 19.11.2023 hyväksytiin HYOL ry:n strategia vuosille 2024–2026.

HYOL ry:n sääntöjen, vallitsevien käytäntöjen ja laajasta jäsenkyselystä saadun palautteen perusteella laadittiin missio eli liiton perustehtävä. Lisäksi laadittiin ytimekäs visio lähitulevaisuuden toiminnan tavoitteista sekä kirjattiin ne arvot, jotka HYOL:n toimintaa ohjaavat. Nämä ovat nähtävissä kuvassa 1.

HYOL:n perustehtäviksi kirjatut neljä kohtaa muodostavat tulevan kolmivuotiskauden strategiset painopistealueet, joita avataan tarkemmin kuvissa 2 ja 3.

Ensimmäinen painopistealue koskee HYOL:n keskeisimmäksi tehtäväksi jäsenkyselyssäkin todettua historian ja yhteiskuntaopin oppiaineiden aseman edistämistä. Strategiaan kirjattiin, että onnistunut oppiaineiden aseman edistäminen merkitsee myös opettajien etujen ajamista. HYOL jatkaa vaikuttamistyötään esimerkiksi opetussuunnitelmia ja ylioppilastutkintoa kehitettäessä ja pyrkii myös pitämään julkisessa keskustelussa esillä faktapohjaista tietoa nykyaikaisesta historian ja yhteiskuntaopin opetuksesta.

Toisessa painopistealueessa keskitytään historian ja yhteiskuntaopin opetuksen merkitykseen ja hyötyihin sekä siihen, miten HYOL pyrkii tukemaan jäseniään heidän työssään.

Kolmannessa painopistealueessa taas kuvataan tarkemmin lähinnä hallituksen itselleen asettamia tehtäviä, jotta HYOL:n perustehtävä tulisi toteutetuksi. Samassa kohdassa todetaan kuitenkin myös reunaehdot, jotka toimintaan vaikuttavat.

Neljäs painopistealue korostaa HYOL:n merkitystä ammatillisena yhteisönä ja sanoittaa sen tärkeäksi koetun kollegiaalisen tuen, jota liiton toimintojen avulla on mahdollista saada.