HYOL ry

Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry

Förbundet för lärarna i historia och samhällslära FLHS rf

Kulturanalys i skolan. Perspektiv och verktyg


Seminariet äger rum 29–30 oktober 2021 vid SLS (Riddaregatan 5, 00170 Helsingfors)


Åtskilliga kulturanalytiska studier belyser hur skolans vardag genomsyras av kulturella normer, men också hur sådana normer kan utmanas, förhandlas och förändras. Genom att ta del av sådana studier och genom att själv tänka kulturanalytiskt får lärare verktyg som gör det möjligt för dem att se och förstå skolan ur andra perspektiv än de rent pedagogiska eller didaktiska. Här handlar det inte om att värdera betydelsen av olika perspektiv i relation till varandra, utan istället att betona att olika perspektiv behövs. Anledningen är banal, men behöver emellanåt göras explicit: Skolans vardag är en spegling av komplexa processer i det omgivande samhället samtidigt som skolan påverkar det omgivande samhället på kort och lång sikt.

Under detta seminarium ges det möjlighet att bekanta sig med kulturanalytiska perspektiv på skolan, men också att diskutera kulturanalytiska verktyg som kan användas i skolans vardag. Maria Zackariasson, professor i etnologi, belyser svenska gymnasielärares erfarenheter av och syn på elevernas samhällsengagemang, med skolstrejkerna för klimatet som utgångspunkt. Genom olika exempel diskuteras om engagemanget ses som en resurs eller en utmaning i undervisningen och hur kategoriseringar som ålder, positionen som skolelev och socio-ekonomiska aspekter kan ha betydelse för hur gymnasieelevers samhällsdeltagande uppfattas och hanteras i skolkontexten. Malin Ideland, professor i utbildningsvetenskap och docent i etnologi, visar hur skolans behandling av viktiga frågor i dagens samhälle, som miljö- och hållbarbarsutveckling, organiseras av medelklass-, svenskhets- och vithetsnormer.

Dessutom erbjuds en workshop där kulturanalytiska perspektiv och verktyg diskuteras och problematiseras. Vid sidan av detta anordnas en paneldiskussion med kulturanalytiker och lärare.

Seminariet ordnas i samarbete mellan Svenska litteratursällskapet i Finlands traditionsvetenskapliga och historiska nämnder samt FLHS/HYOL (Förbundet för lärarna i historia och samhällslära). Detta seminarium riktar sig främst till lärare i historia och samhällslära, men också andra lärare är välkomna.

Deltagarvgiften (inklusive lunch, kaffe, middag och Bokmässa) för seminariet är 30 euro. Meddela faktureringsadressen i samband med anmälan. Anmälan tas emot här.

Seminariet direktsänds och kan ses i efterhand via SLS Youtube-kanal. Workshoppen bandas inte.

Fredag, 29 oktober 2021

12.00-13.00     Lunch på restaurang Sofia (Alexandersgatan 28)

13.00-13.30     Inledning
                                 Fredrik Nilsson och Niklas Rapo

13.30-14.30     Det KRAV-märkta barnet. En kulturanalytisk studie av läromedel för
                                 hållbarhetsundervisning
                                
Malin Ideland, Malmö universitet

14.30-14.45     Kaffepaus

14.45-15.00     Inledning workshop: Kulturanalys och läromedel – ett sätt att arbeta med normkritik
                                 och självreflexion.

15.00-16.30     Workshop som leds av Malin Ideland

16.30-17.00     Uppsummering

17.30-                  Middag på restaurang Vaelsa (Norra Esplanaden 9) MENU

Lördag, 30 oktober 2021

9.30-10.30       ”Men vi gör ju samhällskunskap!” Gymnasielärares syn på elevers samhällsengagemang
                                 Maria Zackariasson, Södertörns högskola

10.30-11.00     Kaffepaus (smörgås och frukt)

11.00-12.30     Uppsummering